Nya plan- och bygglagen

Bygglov inom högst tio veckor och bättre kontroll av byggandet. Det är två viktiga hörnstenar i den nya plan- och bygglagen som gäller from 2 maj.

Boverket skriver på sin hemsida:  En stor nyhet är att den som söker bygglov ska få besked av kommunen inom tio veckor. Tiden kan förlängas med ytterligare tio  veckor om det behövs för utredningen. Bygglov ska  kunna vinna laga kraft. Den enskilde ska inte långt senare drabbas av överklaganden. Medborgarna kan också begära att kommunen i förväg ska kunna redogöra för vilka villkor som kan gälla i ett bygglov. Och det som tidigare kallades för bygganmälan försvinner. Vidare ska den enskilde, som vill göra en åtgärd som t ex. kräver detaljplan, få besked inom fyra månader om kommunen avser att ta fram en detaljplan för ett område.

Krav på aktuell översiktsplan

Kravet på att kommunen ska hålla sin översiktsplan aktuell skärps. Planen ska samordnas med nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling i kommunen. När riksdagen tog beslut om den nya lagen som kallades, En enklare plan- och bygglag, förra året ville man också ta större hänsyn till klimatet och miljön. Man pekade också på att även människor med funktionshinder ska kunna besöka allmänna platser. Lagen innebär också att kommunen kan kräva åtgärder som motverkar översvämningar, markförorening och olyckor. 

Ökad kontroll och tillsyn 

Den största förändringen i lagen gäller byggprocessen. Syftet är att stärka kontroll och tillsyn,  minska antalet byggfel samt förtydliga processer och roller. Kontrollen av byggandet kommer att öka genom att den kontrollansvarige (tidigare kvalitetsansvarig) måste vara certifierad och ha en oberoende ställning gentemot den som utför åtgärden. Reglerna om byggkontroll stärks också genom att det i kontrollplanen står vad den ska innehålla, vilka kontroller som ska utföras och vem som ska utföra kontrollerna.

De kommunala byggnadsnämnderna kommer också att ha fler samråd med byggherre och den kontrollansvarige t.ex. i det tekniska samrådet, samtidigt som byggnadsnämnden kommer att besöka byggarbetsplatser i större omfattning.  Det är först när man fått ett slutbesked från byggnadsnämnden som man får använda en byggnad.

Fler uppgifter för kommunerna

Med den nya lagen vill regeringen också förenkla planprocessen. Nytt är att enskilda har rätt att begära ett planbesked från kommunen. Det krav på program före detaljplan som fanns tidigare slopas och blir frivilligt. Planärenden kan i vissa fall också samköras med miljöbalken och trafiklagarna vilket kan leda till ett snabbare besked.
Kommunerna kommer att få betydligt fler kontakter med de som söker bygglov.
Underrättelse till berörda fastighetsägare i området  blir obligatorisk när ansökan om bygglov eller förhandsbesked görs av annan än fastighetsägaren.
Dagens system med tre sanktionsavgifter om man t.ex. bygger ”svart” förenklas samtidigt som avgifterna för t.ex. bygglov görs enhetliga och lika för hela landet. 

Boverket följer lagen

Boverkets främsta uppgift är att skriva föreskrifter, dvs. regler, och att följa hur väl lagen fungerar över hela landet. Boverket skriver t ex certifieringsregler för kontrollansvariga, föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och kontroll samt föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder. Sammanlagt är det 15 föreskrifter och allmänna råd som kommer att förändras med den nya lagen.
När det gäller att följa upp hur väl lagen fungerar arbetar Boverket främst med uppföljning, tillsynsvägledning, rättsfall, lägesrapporter, nätverk och enkäter. Boverket har också ett nära samarbete med de 21 länsstyrelserna i landet.

Kunskap och information

PBL, Kunskapsbanken - Boverket har tagit fram en webbaserad vägledning för kommunika-tion och information om den nya lagen. Innehållet i PBL Kunskapsbanken gäller i första hand översiktsplan, detaljplan, lov och byggande samt plangenomförande. Innehållet i Kunskaps-banken kommer att utvecklas och fyllas på efter hand.

Boverket ger alla en möjlighet att ställa generella frågor kring den nya lagen på sin webbplats, www.boverket.se På webbplatsen finns också informationsmaterial om Boverkets arbete och den nya plan- och bygglagen. De som har enskilda frågor som rör förhållanden i den egna kommunen kan ofta vända sig till kommunens byggnadsnämnd för att få svar.

Mer information

Jenny Hellgren, presskontakt, 0455-35 31 70 

Faktaruta

Den 21 juni 2010 beslutade riksdagen om att anta en ny Plan- och bygglag (2010:900) efter regeringens proposition 2009/10: 170 "En enklare plan- och bygglag". Den nya plan- och bygglagen gäller från och med den 2 maj 2011. Den nya plan- och bygglagen ersätter den förra plan- och bygglagen från 1987 och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den förra plan- och byggförordningen (1987:383) och förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. har upphävts och ersätts av en ny plan- och byggförordning som gäller från den 2 maj 2011. Även förordningen om (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem och förordningen (1999:371) om kontroll av hissar och vissa motordrivna anordningar i byggnadsverk  upphävs och ersätts med den nya plan- och byggförordningen.
Boverket ger ut föreskrifter och allmänna råd till bestämmelserna i Plan- och bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen (PBF). Föreskrifterna preciserar bestämmelserna i PBL och PBF. De allmänna råden ger vägledning om hur bestämmelserna i PBL och PBF kan tillämpas. De allmänna råden är till skillnad mot föreskrifterna inte bindande.