Välj rätt grund

Konstruktion med träbjälklag och radiatorer drar 20 procent mindre energi än en platta på mark. I villa Fakta nr 2 2011 skriver Ove Hansen en mycket läsvärd text om husgrund som vi rekommenderar er att läsa Läs mer på www.villafakta.se

Ove Hanson skriver i Villa Fakta nr2 2011:
Fukt- och mögelskador är ett stort problem för många husägare och
det har oftast med husgrunden att göra. Vilken typ av grund ska man
då välja, krypgrund eller platta på mark? Enligt Rikard Bergsten väger
det över till fördel för krypgrund.

Krypgrunden beskylls ofta för att vara extra drabbad av fuktskador och mögelangrepp, vilket antagligen stämmer om man ser på äldre konstruktioner. Men idag är krypgrund ett bättre alternativ jämfört med platta på mark. Det anser Rikard Bergsten, civilingenjör hos Lindenstone Innovation. Han har arbetat mycket och specialstuderat inom området energisnål och miljövänlig avfuktning. Nu finns det de som har en avvikande uppfattning, självklart, men han menar att det då oftast handlar om dels okunskap, att man är dåligt uppdaterad om vad det ena eller andra innebär, dels att olika intressen styr vad som kommer fram. – Byggbranschen är urusel på att informera om tekniska funktioner, det handlar mest om tapeter och kakel. Vanligt folk är helt ovetande om vad som är bra eller dåligt. Jämför man så faller det till klar fördel för krypgrund. Inte minst med tanke på energiförbrukningen. Professor Christer Harrysson vid Örebro universitet http://home.swipnet.se/byggochenergiteknik/  har jämfört och visat att en konstruktion med träbjälklag och radiatorer drar 20 procent mindre energi än en platta på mark med inbyggd golvvärme. Argumentet för att använda platta på mark, menar många, är att det är en mer fuktsäker konstruktion än krypgrund. Men det påståendet anser Rikard Bergsten inte är helt korrekt. Med en krypgrund byggs trossbotten torr i fabrik. Det finns inget behov av uttorkning på byggplatsen och därmed ingen risk att byggfukt byggs in i huset. Med en betongplatta finns alltid risken att uttorkningen missbedömts, att det är torrt på ytan men fuktigt längre in. När det gäller nybyggnationer byggs alla krypgrunder idag fuktsäkert, vilket inte är fallet för platta på mark, enligt Rikard Bergsten. – En platta ska torkas ordentligt och detta sker sällan ens till de nivåer en platta ska ha. Lägg till att plattan aldrig hålls ren på byggplatsen så blir slutsatsen den att flertalet sådana konstruktioner inte alls är fuktsäkra idag. Det leder till att risken för mögel i nybyggda hus är överhängande.
Skaderisken betydligt mindre
När det gäller vattenskador då? Ja, även i det fallet så menar Rikard Bergsten att med en krypgrund så är skaderisken betydligt mindre än med en platta. Detta eftersom skadan på en krypgrund blir mer lokal till sin natur, vattnet rinner ned i krypgrunden och ut i grundbotten som är dränerad, istället för ut över större utrymmen. Det är också enklare att torka vattenskador eftersom bjälklaget är åtkomligt underifrån. Med en platta på mark så rinner vattnet ut över plattan och stannar där, vilket innebär en betydande ökad risk för fuktskador.
Mer isolering i grundbotten
Skador till följd av översvämningar skiljer också mellan platta och krypgrund. – Man bör ha i åtanke att det kan uppstå översvämningar, och det gör det i genomsnitt vart 25e år, och då gäller det att bygga för att tåla det. Med en krypgrund måste ju vattnet upp mycket högre för att orsaka skada och om bjälklaget skulle bli blött är det lättare att torka när väl vattnet runnit undan. När en platta väl blivit blöt är det väldigt svårt att komma tillrätta med det hela, säger han. En annan nackdel med platta på mark, menar Rikard Bergsten, är när det kommer till underhåll, eller reparationer. Det kan då handla om avloppsrör, elinstallationer, fjärrvärmerör eller liknande som behöver åtgärdas på ett eller annat sätt. – Man kommer helt enkelt inte åt att underhålla eller laga på ett enkelt sätt. Det är en väldigt dyr och svår procedur. Med en krypgrund blir det en helt annan sak. Med en sådan grund är det också mycket enklare att flytta eller utöka en installation som till exempel en toalett eller ett kök om behoven skulle förändras med tiden.
Krypgrund
• Det är en typ av grundläggning för hus som bygger på att en ventilerad eller oventilerad luftficka skapas mellan markytan och bjälklaget.
Luftfickan isolerar huset från markens kyla.
• Hus med krypgrund som saknar nödvändigt fuktskydd kan råka ut för fuktrelaterade problem.
• En grund ska stå emot tjälhävning och marksättningar, bära upp lasten av byggnaden, samt vara värmeisolerande och radonsäker.
• Vattenskador ger som regel mindre omfattande skador eftersom de blir mer begränsade.
Vattnet rinner ned i krypgrunden och ut i grundbotten som är dränerad, istället för ut över större utrymmen.
• Det är också enklare att torka ur vattenskador eftersom bjälklaget är åtkomligt underifrån i de fall man kan komma in under.
• Krypgrunden är den från markradonsynpunkt bästa grundläggningstypen
av de vanligen förekommande (jämfört med platta på mark och källare).
Källor som VillaFakta hänvisar till: www.wikipedia.se www.trygghetsvakten.se http://home.swipnet.se/byggochenergiteknik/