Attefalshus   -   Bygga Hus   -   Hustillverkare LjusneHus

 

 

 

 

 

 

 

Bygga Hus  - Attefallshus  - från Hustillverkare LjusneHus

 

Storlek på ett Attefallshus

Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).


Var får ett Attefallshus placeras

Om du uppför Attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.


Strandskydd och järnvägsområde

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag På vissa platser är strandskyddet utökat till 300 meter. Nära järnvägsområde finns också särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om  vad som gäller i ditt fall.

Vad får ett Attefallshus användas till

Till skillnad från friggeboden får Attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda Attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu eller båthus.
Ett Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Boverkets Byggregler, BBR, och Europeiska konstruktionsstandarderna, EKS, ska följas.

I vissa fall krävs bygglov

För Attefallshus gäller att åtgärderna får utföras oavsett vad detaljplanen anger om till exempel hur stor area som får bebyggas på varje tomt, men tänk på att det som uppförs måste anpassas till omgivningen. Byggnadsnämnden kan i detaljplan bestämma att åtgärden kräver bygglov om den utförs i en värdefull miljö. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
Om du vill uppföra ett Attefallshus inom eller i anslutning till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret gäller ibland särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt område.


Process

Här kan du läsa hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du lämnar in anmälan till byggnadsnämnden till att du fått ett slutbesked för din färdiga byggnad.


Anmälan

En anmälan ska vara skriftlig och skickas till byggnadsnämnden. Bifoga de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som nämnden behöver för sin bedömning av om de krav som finns, till exempel de tekniska egenskapskraven, kan antas vara uppfyllda. Ansökan ska också innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning och när arbetena ska påbörjas. Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan.
Många kommuner har blanketter för anmälan. Titta på kommunens webbplats om det finns speciella blanketter eller fråga kommunen.


Vad händer efter anmälan?


Kontrollansvarig

Normalt krävs inte en kontrollansvarig om du uppför ett Attefallshus. Men byggnadsnämnden kan besluta att det behövs.


Tekniskt samråd

Normalt krävs inte tekniskt samråd om du uppför ett Attefallshus. Men byggnadsnämnden kan besluta att det behövs.

 

Kontrollplan

Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen av bygget. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som kontrollerar. Det ska framgå om kontrollen ska göras genom dokumenterad egenkontroll eller om den ska utföras av en certifierad sakkunnig.


Startbesked

Du måste ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden innan du får påbörja byggandet av ditt Attefallshus. Nämnden fastställer också eventuella villkor för att få påbörja arbetena. För anmälningspliktiga åtgärder upphör startbeskedet att gälla två år efter att startbeskedet gavs.


Arbetsplatsbesök

Om byggnadsnämnden beslutat att ett tekniskt samråd ska hållas så ska även minst ett arbetsplatsbesök göras, om det inte kan anses obehövligt.


Slutsamråd

Om det har varit ett tekniskt samråd kallar byggnadsnämnden till slutsamråd när byggåtgärderna har avslutats. Då går man bland annat igenom hur kontrollplanen har följts.


Slutbesked

Byggnadsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit någon anledning att ingripa. De åtgärder som du har angett i anmälan ska anses vara slutförda i och med att slut besked utfärdas. Du får inte ta i bruk byggnaden (till exempel flytta in i den) förrän du har fått ett slutbesked.


Överklaga ett beslut

Startbesked för Attefallshus kan inte överklagas eftersom åtgärden enbart kräver anmälan. Byggnadsnämndens beslut om behov av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd får inte heller överklagas.
Om en granne är missnöjd med ett Attefallshus placering, utformning eller användning kan en anmälan göras till byggnadsnämnden som då ska påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- och bygglagsstiftningen eller startbeskedet. Byggnadsnämndens beslut i tillsynsärendet kan överklagas.

Om du bryter mot lagen

Om ett Attefallshus uppförs utan att anmälan görs eller startbesked har getts är den en olovlig byggnation, så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga dig att göra en anmälan eller att återställa, till exempel genom rivning.

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är.


Ta del av Boverkets informationsbroschyr "Får jag bygga?" i högerkolumnen. Broschyren innehåller mer information om Attefallshus och riktar sig till dig som har frågor kring, bygglov, anmälan, rivningslov och marklov.

Källa: Boverket

www.boverket.se