Ordlista   Bygga Hus   -   Hustillverkare LjusneHus

Här finns information och beskrivning av de termen och begrepp som använd inom planering och byggande. Bra att veta när man skall Bygga Hus

A

ABVA
Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

Anslutningsavgift (anläggningsavgift)
En engångsavgift som betalas när en fastighet ansluts till den allmänna va-anläggningen. Tillkommande avgift skall betalas när byggyta ökar vid t ex till- eller ombyggnad eller då fastighetsytan utökas vid markköp. Avgift tas ut enligt vid varje tillfälle gällande va-taxa.

Allmänning
En fortfarande existerande äldre form av samägd mark som gemensamt tillhör ägarna av ett antal fastigheter.

Area
Storlek av en avgränsad yta

Arrende
Rätt att mot vederlag nyttja mark med eller utan byggnader

Avloppsvatten
Ett samlingsnamn för vatten, i regel förorenat, som avleds i rörledning, dike eller dylikt. Avloppsvatten kan bestå av spill-, kyl-, drän- och dagvatten.

Avrinningsområde
Ett sammanhängande markområde som avgränsas av vattendelare, där ytvattenavrinning har en huvudriktning. Man talar ofta om ett vattendrags avrinningsområde, det vill säga det markområde där ytvatten direkt eller via diken, bäckar etc tillförs vattendraget.

Avstyckning
Förrättning varigenom markområde avskiljs från en fastighets enskilda mark eller från samfälld mark
 
 
B

BDT-vatten
Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll, även kallat gråvatten

Besiktning
Undersökning som utförs av särskilt utsedd förrättare (besiktningsman) för att konstatera om ett objekt i ett eller flera avseenden uppfyller ställda krav.

Beställare
Beställare är den som är uppdragsgivare enligt: förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt för konsult, entreprenör, leverantör eller uppdragstagare

Biutrymme
Utrymme i anslutning till bostad som huvudsakligen är inrättat för sidofunktioner till boende.

Boverket
Boverket är nationell myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende som arbetar på uppdrag av riksdag och regering för att människor ska få möjlighet till ett bra vardagsliv i ett hållbart samhälle.

Brukningsavgift
En årlig avgift för brukandet av den allmänna va-anläggningen. Den innehåller normalt två komponenter, en fast årlig grundavgift och en rörlig avgift (pris per kubikmeter).

Bruksarea
Med bruksarea BRA avses area av nyttjandeenhet begränsad av omslutande byggnadsdelars insida.
Läs mer: Svensk standard SS 02 10 52

Bruttoarea
Med bruttoarea BTA avses area av mätvärda delar av våningsplan (ett eller flera) begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida.
Läs mer: Svensk standard SS 02 10 52

Bräddavlopp
Anordning för kontrollerad avledning av överskottsvatten från magasin, bassäng eller ledning.

BVF
Förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

BVL
Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

Bygganmälan
Nästan alla åtgärder som fordrar bygglov kräver också bygganmälan och anmälan om vem som byggherren utsett till kvalitetsansvarig.

Byggfelsförsäkring
Om en sådan försäkring för byggnadsarbeten behövs som avses i
lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring, får byggnadsarbetena inte påbörjas förrän bevis om försäkringen företetts för byggnadsnämnden.

Byggherre
Den som för egen räkning utför eller låter utföra mark- byggnads-, installations-, rivnings-, eller anläggningsarbete

Bygglov
Tillstånd från kommunen för åtgärder på fastigheter. Bygglovplikten varierar beroende på var i kommunen du bygger.

Byggnadsarea
Med byggnadsarea BYA avses den area som en byggnad upptar på marken. Den utgörs av horisontalprojektionen av byggnadens fasadliv omedelbart ovan sockel och sådan överbyggnad som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark. Vid överbyggnad som t.ex. skärmtak, balkong o d tas måtten från konstruktionens utsida.
Läs mer: Svensk standard SS 02 10 52

Byggnadshöjd
Enligt definitioner i 9§ PBF om "byggnadshöjd" skall denna beräknas från markens medelnivå invid byggnaden upp till skärningspunkten mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Taksprånget utanför fasadplanet beaktas inte vid beräkningen av byggnadshöjden. Ej heller mindre utsprång av konstruktiv eller utsmyckande art. Vid större takkupor inräknas dessa när 45-gradersplanet berör takkupan.

Byggnadskreditiv
Tillfälligt lån under själva byggtiden för finansiering av nybyggnad eller ombyggnad

Byggsamråd
När en bygganmälan lämnats in skall byggnadsnämnden skyndsamt kalla till samråd (byggsamråd), om det inte är uppenbart obehövligt. Till byggsamrådet skall byggherren, kvalitetsansvarig och andra som bestäms av nämnden kallas.

Om byggnadsnämnden funnit byggsamråd obehövligt, skall nämnden meddela byggherren detta utan skäligt dröjsmål och samtidigt lämna sådana upplysningar som avses i 8§ tredje stycket.

byggsamråd skall alltid hållas när en byggherre begär det.

Vid byggsamrådet skall en genomgång göras av
1. arbetenas planering
2. de åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig kontroll som är nödvändig för att byggnaden eller anläggningen skall kunna antas uppfylla kraven i PBL.
3. den samordning som behövs

Över samrådet skall föras protokoll.

    
C   
D

Dagvatten
Regn- eller smältvatten som avleds från tak, gator, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor.

Dagvattenseparering
En separering till skilda ledningssystem dels av en fastighets spillvatten dels av dess dag- och dräneringsvatten. Åtgärden genomförs för att minska belastningen på spillvattennätet av vatten som med fördel kan avledas till annan plats än avloppsreningsverk.

Detaljplan
Regleringen av markens användning och av bebyggelsen inom kommunen sker genom detaljplaner. En detaljplan får omfatta endast en begränsad del av kommunen.

Dränering
Avvattning av mark genom avledning av sjunkvatten och grundvatten i ledning, dike eller dräneringsmagasin.

Dränvatten
Vatten som avleds för dränering av mark.

Duplikatsystem
Avloppsvatten med skilda ledningar för spill- och dagvatten.

Dämningsnivå dagvatten
En på nybyggnadskartor angiven nivå för högsta förekommande nivå av dagvatten. Den lägsta nivån till vilken fri inloppsöppning med självfallsanslutning kan ske. Se även Högsta högvattenyta.   

E

Enskilt avlopp
Avloppsanläggning utanför kommunalt VA-område. Oftast för ett hushåll, men kan också behandla avlopp från en grupp av hushåll.

Entreprenad
Åtagande att åt beställare enligt avtal utföra visst arbete.

Entreprenör
Entreprenör är den som åtagit sig att utföra mark-, rivnings-, byggnads-, installations-, eller anläggningsarbeten   

F

Fast egendom
Fast egendom är mark som är indelad i fastigheter. Till fast egendom räknas även vissa tillbehör t.ex. byggnader inklusive fast inredning i dem, allehanda fasta anläggningar, träd (på rot!) och andra växter. Tillbehören och marken ska ägas av samma person. Allt som inte är fast egendom är lös egendom.

Fastighet
Markområde med fastställda gränser och med särskild registerbeteckning.

fastighetsdomstol
Till fastighetsdomstolen kan man som sakägare överklaga beslut som lantmäterimyndigheten fattat vid förrättningen. Det finns normalt en fastighetsdomstol i varje län.

Fastighetsskatt
Fastighetsskatt för småhus är 1,0% av taxeringsvärdet år 2003. Nybyggda hus är skattebefriade under de 5 första åren och har därefter 5 år med halv fastighetsskatt.
Källa: Skatteverket

Fastighetskarta
Används ofta i kombination med t ex. primärkartan för att få en fullständig redovisning över gällande fastighetsgränser, byggnader, vägar m.m.

Fastighetsplan
En fastighetsplan anger hur marken skall indelas i fastigheter. I fastighetsplanen anges också vilka rättigheter som skall bildas i form av servitut och ledningsrätt samt vilka gemensamhetsanläggningar som skall bildas. Fastighetsplan upprättas om det behövs inom detaljplanelagt område.

Fastighetsregistret
Innehåller information om fastigheterna såsom areal, rättigheter, ägare, inteckningar m.m.

Fettavskiljare
En installation för att avskilja fett från spillvattnet från livsmedelsverksamheter innan det når den allmänna va-anläggningen.

Friggebod
Komplementbyggnad med byggnadsarea som inte är större än 15,0 kvadratmeter och taknockshöjden inte överstiger 3,0 meter.

Förbindelsepunkt
Punkt där en fastighets ledning kopplas in till den allmänna va-anläggningen. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan va-installation och den allmänna va-anläggningen.

Fördelningsbrunn
Brunn som fördelar avloppsvattnet jämnt över alla spridningsledningar, vilket krävs om fler än en spridningsledning används

Förgård
Utrymme mellan ett område för bebyggelse och en gata

Förfrågningsunderlag
Underlag som beställare tillhandahåller för utarbetande av anbud

Förhandsbesked
Skriftligt besked från byggnadsnämnd om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen   

G

Gravationsbevis
Handling som avser viss fastighet eller tomträtt och som innehåller uppgifter om ägare och om belastningar på fastigheten såsom inteckningar, andra inskrivningar (servitut, nyttjanderätt mm) och anteckningar. Gravationsbevis utfärdas av inskrivningsmyndigheten.

Genomförandebeskrivning
En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan utan detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt.

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem (5) år från det datum då en detaljplan vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).

Gemensamhetsanläggning
En gemensamhetsanläggning består av någon nyttighet som är gemensam för två eller flera fastigheter. Exempel på gemensamhetsanläggningar är grönområden, parkeringsplatser, garage, vägar (så kallade vägföreningar), enskilda vatten -och avloppsanläggningar, båtbryggor, centralantennsanläggningar mm.

Det är själva fastigheterna, oberoende av vem som är ägare till dessa, som deltar i en gemensamhetsanläggning. Att en fastighet deltar i en gemensamhetsanläggning innebär att fastighetsägaren har en rätt att nyttja anläggningen men även en skyldighet att bidra till kostnaderna för anläggningens drift och underhåll.

En gemensamhetsanläggning kan förvaltas i föreningsform av en så kallad samfällighetsförening.

Grundkarta
Juridiskt kartunderlag för upprättande och redovisning av detaljplan.

Grundvatten
Vatten som helt fyller hålrum i jord eller berg.

Gråvatten
Annan benämning på BDT-vatten   

H

Huvudritningar
Samlingsnamn för situationsplan, planritning, fasadritning och sektion.

Hårdhet vatten
Vattnets innehåll av kalcium- och magnesiumjoner. Anges i tyska hårdhetsgrader (°dH).

Högsta högvattenyta (HHWY)
En uppmätt högsta nivå på ett vattendrag som ligger till grund för vilken nivå som en byggnads lägsta punkt ska anläggas på, den sk dämningsnivån.   

I

Infiltration
Inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, t ex vattens inträngning i jord eller berg.

Infiltrationsanläggning
Reningsanläggning där avloppsvattnet rinner genom naturliga jordlager och diffust sprids via marken till grundvattnet   

J

Jordabalken
Rättsförhållanden rörande fast egendom. SFS 1970:994   

K

Komplementbyggnad
Till en- eller tvåbostadshus hörande fristående uthus, garage eller annan mindre byggnad.

Kontrollplan
Vid byggsamrådet eller snarast möjligt därefter skall byggnadsnämnden, om det inte är uppenbart obehövligt, besluta om en kontrollplan för arbetena. I kontrollplanen skall anges vilken kontroll som skall utföras, vilka intyg och övriga handlingar som skall företes för nämnden samt vilka anmälningar som skall göras till nämnden. Kontrollen kan utföras genom dokumenterad egenkontroll, av fristående sakkunniga eller, om det finns särskilda skäl, av byggnadsnämnden.

Kungörelse
Offentligt tillkännagivande av något, ofta genom annonsering i tidningar.

Konsult
Med konsult menas sakkunnig rådgivare som utför tjänster på uppdrag åt en beställare: t ex arkitekt, geotekniker, byggnadskonstruktör, vvs-projektör, el-projektör, kvalitetsansvarig, sakkunnig eller besiktningsman

Kombinerat system
Avloppssystem med gemensam ledning för spill-, dag- och dränvatten

Kvalitetsansvarig
För de flesta byggnadsåtgärder och rivningar som kräver bygganmälan skall en kvalitetsansvarig utses av byggherren. Byggherren skall underrätta byggnadsnämnden om vem som är kvalitetsansvarig. En kvalitetsansvarig skall se till att kontrollplaner och rivningsplaner följs samt att kontroller utförs. Han skall närvara vid byggsamråd samt vid besiktningar och andra kontroller.   

L

Lagakraft
En dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft går inte att överklaga. Ett avgörande får i regel verkställas först efter att domen vunnit laga kraft.

Lagfart
Inskrivning av förvärv av äganderätt till fastighet

Lantmäteriförrättning
En lantmäteriförrättning innebär att fastighetsindelningen ändras eller att rättigheter skapas för olika ändamål.

Lantmäterimyndighet
Lantmäterimyndigheten är den myndighet som genomför och registrerar lantmäteriförrättningarna. Det finns statliga och i vissa kommuner finns det kommunala lantmäterimyndigheter.

Ledningsrätt
En rättighet som upplåts för ägare av allmännyttiga ledningar att anlägga, behålla, och underhålla ledningar på annans mark, t ex vatten- och avloppsledningar. Inom ledningsrättsområdet får ingen fast anordning anläggas som försvårar nyttjandet.

LOD
Lokalt omhändertagande av dagvatten. En hantering av dagvatten inom det område där det bildas och som därmed onödiggör eller minimerar dess bortledande. Detta kan åstadkommas genom infiltration och perkolation eller genom lokal fördröjning av dagvattnet.Tas allt dag- och dränvatten omhand inom egen fastighet och inte belastar den allmänna va-anläggningen kan reduktion på brukningsavgiften i va-taxan erhållas.    
M

Markbädd
Rening av avloppsvattnet genom filtrering genom sand och jordlager, vattnet samlas sedan upp och leds ytligt ut till ett dike, en å, en sjö eller till havet.

Miljöbalken
Syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Miljökonsekvensbeskrivning MKB
En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska utreda vilka konsekvenser olika typer av verksamheter får för miljön.     

N

Nettoarea
Med nettoarea NTA avses area begränsad av angränsande byggnadsdelars insida.
Läs mer: Svensk standard SS 02 10 52

Nockhöjd
Takkonstruktions högsta del

Nybyggnadskarta
Redovisning i form av karta och beskrivning av rådande förutsättningar för ett byggnadsprojekt och avsett att utgöra underlag för situationsplan och bygglovansökan

Nyttjanderätt
Rätt för en person att använda egendom som tillhör någon annan.   

O

Oljeavskiljare
En installation för att avskilja olja från spillvattnet innan det når den allmänna va-anläggningen.

Områdesbestämmelser
För begränsade områden av kommunen som inte omfattas av detaljplan får områdesbestämmelser antas, om det behövs för att syftet med översiktsplanen skall uppnås eller för att säkerställa att riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken tillgodoses.   

P

Pantbrev
Bevis på en inteckning som tagits ut i en fastighet. Fastigheten kan pantsättas genom att fastighetsägaren lämnar pantbrevet som säkerhet för ett lån.

PBF
Plan- och byggförordning (1987:383)

PBL
Plan- och bygglagen

Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Primärkarta
Underlag för detaljerad planerings och projekteringsverksamhet. Utgångsmaterial för upprättande av nybyggnadskartor, förrättningskartor, ledningsdokumentation m.m.
Används ofta i kombination med t ex. fastighetskartan för att få en fullständig redovisning över gällande fastighetsgränser, byggnader, vägar m.m.
   
Q    
R

Recipient
En sjö eller vattendrag som är mottagare av utsläpp av dagvatten eller annat vatten innehållande restprodukter.

Renvatten
Vatten tjänligt för förtäring, d v s dricksvatten.

Resorption
Reningsteknik där vattnet släpps ut i ett grunt bevuxet dike som är tätt i botten. Reningen består dels i att avloppsvattnet dunstar till luften, dels i att organiskt material fastläggs och bryts ned biologiskt.

Rivningslov
Skriftligt tillstånd från byggnadsnämnd att riva byggnad eller del av byggnad

Rivningsplan
Handling som redovisar omfattning och utförande av rivning av byggnad eller anläggning samt hur arbetet skall bedrivas   

S

Samfällighet
Marksamfällighet eller sammanslutning av fastigheter som har gemensam rätt till mark och som har gemensamt ansvar för utförande och drift av anläggning

Servisanmälan
En begäran om anslutning till den allmänna va-anläggningen. Skall inlämnas och godkännas innan brukande av den allmänna va-anläggningen kan ske.

Separerat system el separatsystem
Avloppssystem där spill-, dag- och i vissa fall dränvatten avleds åtskilda från varandra.

Servisledning
Ledning som sammanbinder byggnad eller fastighet med förbindelsepunkt. Försörjer oftast bara en fastighet.

Servitut
Rättighet som upplåts i en fastighet till förmån för annan fastighet, t.ex. rätt att ta väg över en grannfastighet.

SFS
Svensk författningssamling

SIS
SIS är centrum för arbetet med standarder i Sverige, och samarbetspartner med de europeiska och globala nätverken, CEN och ISO

Situationsplan
Handling som anger fastighetsgränser, läge för befintliga och planerade byggnader och andra anläggningar, markdispositioner mm

Slutbesiktning
Besiktning med syfte att undersöka i vad mån en entreprenad uppfyller kontraktsenliga krav. 

Slutbevis
När byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplanen och byggnadsnämnden inte funnit skäl att ingripa, skall nämnden utfärda ett bevis om detta (slutbevis).

Spillvatten
Förorenat vatten från hushåll, industrier och andra verksamheter.

Stenkista
Mycket enkel infiltrationsanläggning där infiltration sker okontrollerat vilket leder till otillräcklig rening. Får endast användas för dagvatten.

Strandskydd
Område som avgränsats i syfte att på allemansrättslig grund trygga tillgängligheten till platser för bad och friluftsliv vid hav, insjöar och vattendrag   

Takfall
Lutande parti av yttertak för avledande an nederbörd

Takfot
Nedersta kanten av yttertak

Taklutning
Yttertaks lutning mot horisontalplanet

Taxeringsvärde
Det värde på vilket fastighetsskatten baseras. Består av tomtvärde samt husvärde.

Tomträtt
Nyttjanderätt till fastighet som upplåts för visst ändamål under begränsad tid och mot årlig avgift

Tomträttsavgäld
"Tomthyra" till kommunen om denna äger marken som huset är byggt på.

Totalhöjd
Innefattar uppskjutande delar ovan nock   

U

Utjämningsmagasin
Vattenmagasin som växelvis fylls och töms och som avses utjämna flödestoppar.

Utstakning
Överföring av givna mätdata från karta, ritning e d till punkter i fält samt att punkter utmärkes   

V

VA
Förkortning av vatten och avlopp.

VA-anläggning
Vattenförsörjnings och avloppsanläggning som kan vara allmän, enskild eller egen

VA-installation
Inom fastighet beläget ledningsnät för vatten och avlopp draget från förbindelsepunkt samt anordning förbunden med sådant ledningsnät.

VA-lagen
Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

VA-nämnden
Statens VA-nämnd som handlägger tvister om vatten och avlopp. Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen (anläggningens huvudman) och normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet.

VA-taxa
Vatten- och avloppstaxa.

Ventilation
Transport och utbyte av luft

Verksamhetsområde
Inom kommunala verksamhetsområden gäller VA-lagens bestämmelser och dess tillämpningsföreskrifter för brukande av Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).

VVS
Del av byggnadsverks installationssystem som avser värme, ventilation och sanitet

Våtmark
En samlingsbeteckning för marker som står under mer eller mindre ständig påverkan av grundvatten eller ytvatten. Naturliga våtmarker är kärr, mossar, myrar, fuktängar, översilningsmarker mm. En del av dessa är aktuella att efterlikna när våtmarker för rening av vatten anläggs.    

X    
Y

Ytvatten
Vatten som avrinner eller samlas på markytan i form av vattendrag eller sjöar.    

Z    
Å

Ångspärr
Skikt med uppgift att minska eller hindra fukttransport i byggnad
   
Ä

Äganderättsutredning
Förfarande som syftar till att bringa reda i oklara äganderättsförhållanden inom ett område och leda till lagfart för ägarna
   
Ö

Öppenarea
Med öppenarea OPA i anslutning till en byggnad avses area av helt eller delvis öppna delar anordnade för vistelse eller förvaring. Arean mäts till dess yttre begränsningslinje.
Läs mer: Svensk standard SS 02 10 52

Översiktsplan
Används för att översiktligt beskriva
var vi ska bygga, Var vi inte ska bygga, hur ska vi skydda intressanta områden, var vägarna ska dras fram,  var behöver vi reservområden för framtiden - sådana ställningstaganden handlar översiktsplanen om.

Huvuddelen av informationen är hämtad från Bygglankguiden.se

 

         

FÖRKLARINGAR

Atemp

Arean av samtliga våningsplan för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10°C, som begränsas av klimatskalets insida.

Byggnadens energianvändning

Den mängd energi som behöver levereras till en byggnad under ett normalår vid normalt brukande. Brukar benämnas "köpt energi" och innefattar energi för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Byggnadens energianvändning mäts i kWh/år.

Byggnadens specifika energianvändning

Definieras som byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m2 och år. Hushållsenergi inräknas inte. BBR ställer krav på byggnadens specifika energianvändning.

Byggnadens tidskonstant

Beskriver hur pass väl byggnaden kan klara en kortvarig svacka i utetemperaturen utan att det märks på inomhustemperaturen. Byggnadens tidskonstant, τ, mäts i timmar (h).

Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT

Den lägsta utetemperatur som normalt inträffar under ett år. Det avses inte den absolut lägsta temperaturen utan medeltemperaturen under minst ett dygn. DVUT är specifik för varje ort och mäts i °C. Förklaringar

EG-direktivet, 2002/91/EG

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda trädde i kraft i december 2002. Direktivet avser att främja en förbättrad energiprestanda i byggnader i unionen och samtidigt ta hänsyn till kraven på inomhus klimat och kostnadseffektivitet.

Energiprestanda

Ett annat ord för ”byggnadens specifika energianvändning”, ett begrepp som används i BBR. Prestandan mäts i kWh/m2 och år. Genomsnittlig

värmegenomgångskoefficient, Um

Beskriver hur mycket värme som maximalt får passera ut genom byggnadens klimatskärm mätt i W/m2K. BBR ställer krav på den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten.

Gradtimmar

Definieras som summan av varje timmes temperaturskillnad mellan inne- och uteluft under ett år och mäts i °Ch/år. Antalet gradtimmar erhålls ur aktuell orts gradtimmetabell.

Klimatzon I

Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.

Klimatzon II

Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Klimatzon III

Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län. Förklaringar

Konfigurering

Konfigurering är en process där fördefinierade byggdelar kombineras samman för att passa ett byggprojekt.

Kritiskt fukttillstånd

Anger hur högt fuktinnehållet kan vara i ett material innan det uppstår risk för skador.

Mättnadsånghalt, vs

Den maximala mängd vattenånga luft kan innehålla vid en viss temperatur och mäts i g/m3.

Relativ ånghalt, RÅ

Förhållande mellan aktuell ånghalt och mättnadsånghalt. Presenteras oftast i procent.

Termiskt inneklimat

Definieras av de tekniska installationerna som påverkar människans omgivning i bostaden, nämligen de termiska och hygieniska förhållandena samt ljud- och ljusförhållanden.

Ånghalt, v

Den mängd vattenånga luft innehåller och mäts i g/m3.